Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla..

İslam’da evlenmesi yasak olan erkek ve kadınlar kimlerdir? Hiçbir zaman evlenemeyecek olanlar kimlerdir? Geçici evlenme engelleri nelerdir? Kan hısımlığı nedir? Sıhrî hısımlık nedir? Süt hısımlığı nedir? Süt kardeşle evlenmek haram mı? Yahudi ve Hristiyanlarla evlenmek haram mı?

İslam dini evliliğe, aile kurumuna, erkek ve kadınların evlenerek aile kurmalarına büyük önem vermiştir. Allah Teâlâ Rûm süresi 21.ayette ” Size onlar sayesinde veya onlarla huzur ve sükunete etmeniz için kendi cinsinizden eşler yaratması ve aranızda sevgi ve merhamet halketmesi O’nun kudretinin alâmetlerindendir. Bunda düşünen bir topluluk için işaretler vardır” buyurmuştur.

Peygamber Efendimiz (sav) birçok hadîs-i şerifte müslümanların evlenerek aile ve yuva kurmalarını tavsiye etmiştir. Ayrıca evlenmek Peygamber Efendimiz’in sünnetidir. İslam dini kadın ve birbirinden ayırıp uzaklaştırmak değil ilâhi nizam ve İslamî ölçüler ve sınırlar içerisinde birleştirmeyi gaye edinmiştir. Buda ancak İslami kaideler uygulanarak meşru bir nikâh ile gerçekleşebilir.

Rûm süresi 21. ayetin meâlinden de anlaşıldığı gibi Allah Teâlâ erkek ve kadını birbiri için yaratmış, aralarında sevgi ve muhabbeti halketmiştir. Bu fıtrat üzerine yaratılmış olmak Allah’ın bizlere bir lütfudur. Allah Teâlâ kadın ve erkeğin arasına sevgi ve muhabbeti yerleştirmiş ancak hiç bir konuda başıboş bırakılmamış olan insan bu konuda da ilahî nizâma uyarak bir birliktelik gerçekleştirmek zorundadır. Bu da ancak İslami ölçülere uygun bir nikâh akdi ile gerçekleşebilir. Meşru bir evlilik toplum sağlığı, nesillerin devamı ve nesillerin sağlıklı gelişimi için de şarttır. Aksi halde gayr-ı meşru olarak dünyaya gelmiş olan nesiller toplum sağlığını ve aile kurumunu zedeler.

Evlilik, kadın ve erkeğin birlikte yaşamalarına imkan sağlayan ve birbirlerine karşı sorumluluklar yükleyen bir sözleşmedir. Bu sözleşmenin geçerli sayılabilmesi için gerekli olan şartlardan biride kadın ve erkeğin birbiri ile evlenmesi için engel teşkil eden bir durumun olmamasıdır.

İslam eviliğe öne vermiştir. Şu bir gerçektir ki insan fıtratı gereği kadın erkeğe,erkekte kadına muhtaçtır ve her ikisi de birlikte yaşamaya ve bir yuva kurmayı arzu eder. Ancak İslam kadın ve erkeğin bu arzularını gerçekleştirirken belirli kaidelere uygun ve meşru bir zemin üzerine kurulmuş evlilikleri tasvip eder. Aksi durumda ise o nikah yani evlilik meşru değildir ve İslam hukukuna göre yok hükmünde olan bu birliktelikte kadın ve erkek günah işlemiş olur ve bu birliktelik ile zina etmiş olurlar.

Evlenme Engelleri

İslam hukuk kaidelerine göre erkek ve kadınların bazı durumlarda evlenmesi yasaklanmıştır. Bu yasakların bazıları geçicidir.Şartların ve durumların değişmesine göre evlenebilirler ancak muharremât adı verilen hiçbir şart ve koşulda evlenilemeyecek, evlenilmesi yasak olan kadınları Allah Teâlâ Nisâ süresi 22 ve 23. ayetlerde bildirmiştir.

Nisa 22.ayet

Nisâ süresi 22: ” Geçmişte olanlar hariç( İslam’dan önce) olmak üzere artık babalarınızın evlenmiş olduğu kadınlarla( üvey analarınız) evlenmeyin. Bu utanç verici çirkin bir iştir ve kötü bir yoldur.”

Nisa 23.ayet

Nisa 23.Ayet Meâli: ” Analarınız( nineler dahil), kızlarınız( oğullarınızın kızları, kızlarınızın kızları, onların çocukları ve torunları), kızkardeşleriniz ( anne yada baba bir kızkardeş dahil), halalarınız,teyzeleriniz, erkek kardeşinizin kızları, kız kardeşinizin kızları ( ve onların torunları), sizi emziren analarınız ( süt anne), süt hemşîreleriniz ( süt kızkardeş), eşlerinizin anaları, zifâfa girdiğiniz eşlerinizin kızları ( himayenizde bulunan üvey kızınız) size haram kılındı. Evlenipte zifâfa girmediğiniz eşinizin ( boşanmışsanız) onların kızları ile evlenmenizde size bir sakınca yok. Kendi sulbünüzden gelen oğullarınızın karıları ile evlenemeniz ve iki kız kardeşi birlikte nikahlamanız size haram kılındı. Ancak geçen (cahiliye dönemi) geçmiştir. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir.”

Nisa suresi 22 ve 23. ayetlerin meâlinden de anlaşılacağı üzere kendileri ile evlenilmesi yasak olan kadınlar iki gruba ayrılabilir. Bazı kadınlarla evlenmek her zaman ve her şartta haram kılınmıştır. Bazı kadınlarla evlilik yapmak ise haram olmakla birlikte bazı şartların yerine gelmesi ile nikah helal olabilir.

Evlenilmesi Her Şartta Yasak Olanlar

İslam hukukunda erkek ve kadının şartlar ne olursa olsun asla evlenemeyecek olanlar, şu nedenlerden dolayı asla evlenemezler.

a)Kan Hısımlığı: Aralarındaki kan bağı nedeniyle asla evlenemeyecek olanlardır. Bir kimse su kişilerle evlenemez;

 • Annesi
 • Anne yada baba tarafından ninesi
 • Halası
 • Teyzesi
 • Kızı
 • Kız olan torunları
 • Kız olan yeğenleri
 • Yeğenlerinin kızları

b) Sıhrî Hısımlık: Kişinin yaptığı evlilik nedeniyle oluşan hısımlık nedeniyle evlenemeyecek oldukları kişileri kapsar. Bu durumda evliliğin yasak ve haram olması için nikah ve zifâfın olması gerekir.Oluşan sıhrî hısımlık nedeniyle şu kişilerle evlenemezler;

 • Üvey anne
 • Üvey nine
 • Gelinler
 • Kayınvalide
 • Eşinin nineleri
 • Üvey kızları
 • Üvey torunları

c) Süt Hısımlığı: Kişiyi çocukken emziren ona sütünü veren yani süt annesinin bazı yakınları ile evlenmesi haramdır. Bı kimse süt hısımlığı nedeniyle şu kişilerle evlenemez;

 • Süt anne
 • Süt annesinin kocası
 • Süt ninesi
 • Süt annesinin babası
 • Süt annesinin çocukları
 • Süt annesinin torunları
 • Süt kardeşler
 • Süt kardeşlerin çocukları
 • Süt halalar
 • Süt teyzeler
 • Eşinin süt annesi ile
 • Eşinin süt ninesi ile
 • Süt emme ile daha sonra evlenen erkek süt kız ile ve süt torun ile evlenemezler.

Geçici Evlenme Engeli

Geçici evlenme engelinde kişiler zaman içerisinde şartların ve durumların değişmesi ile evlilik engelini kaldıran sebeplerdir.

a) Başkasıyla evli olma: Evli bir kadın başkası ile evlenemez. Ancak boşandığı zaman bu engel kalkar ve başkası ile evlenebilir. Kocası ölmüş yada yeni boşanmış bir kadın iddet süresi dolmadan başkası ile evlenemez. İddet süresi dolduktan sonra evlilik yasağı kalkar ve başkası ile evlenebilir.

b) İki akrabayı birlikte nikah altına alma: İslam hukukuna göre birbirleri ile evlenemeyecek olanlar başka bir erkeğinde nikahı altında aynı anda bulunamazlar. İki kardeşten birini erkek kabil edersek birbirleri ile evlenmesi nasıl haram ise, iki kız kardeş aynı anda bir erkeğin nikahı altında bulunamazlar.

c) Üç defa boşanma: İslam hukukuna göre karısını üç boşama ile boşayan erkek, onunla tekrar evlenemez. Ancak bu geçici bir evlenme engelidir.İddet süresi dolduktan sonra kadın başkasıyla nikahlanır ve zifâf gerçekleşir ise o kadın sonraki kocasından tekrar boşanır yada erkeğin ölümü hâlinde iddet süresi dolduktan sonra kadın tekrar eski eşiyle evlenebilir.

d) Farklı din mensubu olma: Müslüman bir erkek Ehl-i kitap yani hristiyan ve Yahudi olmayan bir kadınla evlenemez. Ancak hristiyan ve Yahudi bir kadınla evlenebilir. Başka bir dine inanan bir kadınla evlenebilmesi için ancak kadının iman etmesi gerekir. Müslüman bir kadın Ehl-i kitap olsa bile başka bir dine inanan erkekle evlenemez. Erkek iman eder ve müslüman olursa bu engel ortadan kalkar.

Son olarak her Müslüman erkek ve kadının evlenmek hakkıdır. Ancak bunu yukarıda detaylı şekilde açıklamaya çalıştığımız kural ve kaidelere uygun şekilde yapmak zorundadır. Kur’an ayetleri ile apaçık ortadadır ki Allah Teala insanları evliliğe teşvik eder ancak, bunu yaparken başıboşluğa da yer verilmemiştir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here